پنجشنبه, 3 خرداد 1403
مشروح خبر :: سمینار طرح «تخصیص بهینه آب از سد مخزنی یامچی و آب زیرزمینی» برگزار شد

در راستای نشر و ترویج دستاوردهای تحقیقاتی؛

سمینار طرح «تخصیص بهینه آب از سد مخزنی یامچی و آب زیرزمینی» برگزار شد

با همت گروه تحقیقات کاربردی و حضور مدیران، کارشناسان و اعضای هیئت علمی مرتبط، سمینار طرح «تخصیص بهینه آب از سد مخزنی یامچی و آب زیرزمینی محدوده شبکه بر اساس نیازهای جدید و بازنگری در جداول فرمان» برگزار شد.

کاربری آب ذخیره شده در سدها با گذشت زمان و بروز تغییر در کمیت و کیفیت منابع آبی، یا تغییر در نوع و الگوی نیازها دستخوش تغییر می شود. سد یامچی مهمترین سدهای استان اردبیل است که از همان آغاز بهره برداری، بخشی از اهداف اولیه کشاورزی آن به خاطر نیاز شرب فزاینده مرکز استان حذف شده است.

از طرف دیگر، اثر تغییرات اقلیمی و نیازهای جدید نظیر صنعت، بازنگری تخصیص آب از این سد را ضروری ساخته و طرح تحقیقاتی فوق الذکر با هدف بهینه ساختن رهاسازی آب مخزن تعریف گردیده است. در این طرح، مدل بهینه ای با در نظر گرفتن پارامترهای ذیل به طور اختصاصی برای این مخزن نوشته شد:

  1. آب رها شده از سد برای مصارف مختلف و نیاز محیط زیست
  2. تبخیر و آب سرریز شده از سد
  3. آب استخراج شده از منابع زیرزمینی
  4. حجم آب خروجی از مخزن در هر گام زمانی
  5. حجم آب ذخیره مخزن در هر گام زمانی
  6. حجم آب برداشت شده از سفره آب زیرزمینی
  7. حجم آب اختصاص یافته به هر گیاه در هر گام زمانی
  8. سود بهینه شبکه

سپس جداول فرمان بهره برداری از سد، تحت سه سناریوی کم آبی (حداقل)، پر آبی و نرمال با استفاده از مدل مذکور استخراج و صحت سنجی گردید و سود حاصله در بخش کشاورزی برای هر یک از سناریوها محاسبه شد. نتایج نشان داد که در صورت استفاده از مدل بهینه برای تخصیص و توزیع آب از سد یامچی، سود کل برابر 329 میلیارد ریال خواهد بود که این مقدار حدود 41 میلیارد ریال بیشتر از شرایط مشاهده شده ای می باشد که عاید بهره برداران شده است.

همچین اثرات تغییر اقلیم در حوضه آبریز سد با استفاده از نتایج طرح تحقیقاتی دیگری که قبلا خاتمه یافته بود مورد بررسی قرار گرفت. جداول فرمان بهره برداری بهینه بدست آمده برای سناریو تغییر اقلیم نشان داد که در وضعیت تغییر اقلیم آتی، شرایط بهینه بهره برداری از سد مابین سناریوی حداقل و سناریوی نرمال خواهد بود و سناریوی حداقل، شرایط بحرانی تری نسبت به سناریو تغییر اقلیم است. در نهایت مقرر شد دستاوردهای طرح جهت استفاده در اختیار متولی بهره برداری شبکه آبیاری قرار گیرد.

کد خبر: 30928
  تاریخ خبر : 1397/07/23
 رئیس اداره روابط عمومی
 309