یکشنبه, 26 فروردین 1403
مشروح خبر :: کمیسیون مورخ 14010815

کمیسیون

کمیسیون مورخ 14010815

کمیسیون

ردیف

نام پرونده

نام شهرستان

شماره کلاسه

توضیحات

1

چاه مرغداری خانم صدیقه کریمی

اردکان

5010077

با بهره برداری از چاه موافقت گردید.

2

چا به جای قنات شورابه اردکان ( شورابه بالا)

اردکان

5020125

با بهره برداری از چاه موافقت گردید.

3

چاه شماره 2 کاغذ کار کسری ( قندهاری)

یزد

5040384

با بهره برداری از چاه موافقت گردید.

4

چاه محمدحسین رحیم پناه

ابرکوه

5160594

با بهره برداری از چاه موافقت گردید.

5

چاه سیدمحمدرضا قیومی

ابرکوه

5160917

با کف شکنی چاه موافقت گردید.

6

چاه محمد زارع زاده و شرکاء

ابرکوه

5160335

با حفر گالری موافقت گردید.

7

چاه انقلاب بندرآباد

اشکذر

5030349

با حفر چاه دستی و گالر ی موافقت گردید.

8

چاه مجتمع دامداری های کریم آباد بهاباد

بهاباد

5200267

کارشناس اخذ توضیح گردید.

9

قنات عباس آباد انقلاب آباد

میبد

5170024

کارشناس اخذ توضیح گردید.

10

قنات تراب آباد

بافق

5180280

با حفر پیشکار موافقت گردید.

11

قنات عیش آباد ( رسول آباد)

بافق

5180529

با حفر پیشکار موافقت گردید.

12

قنات حسین آباد بالا گودگینستان

بهاباد

5200264

با حفر پیشکار موافقت گردید.

13

قنات مزرعه سیداکبر

اشکذر

5080141

کارشناس اخذ توضیح گردید.

14

قنات مرغمیان عقدا

اردکان

5010141

با تمدید پروانه حفرپیشکار موافقت گردید.

 
کد خبر: 62933
  تاریخ خبر : 1401/08/16
  آخرین به‌روزرسانی : 1401/08/17
 ابراهیمی
 172