شنبه, 19 آذر 1401
عناوین خبری

امضای پروتکل تسریع در ساخت و تامین مالی سدهای خداآفرین و قیزقلعه‌سی

پروتکل تسریع در ساخت و تامین مالی سدهای خداآفرین و قیزقلعه‌سی به امضای روسای کمیسیون فنی این دو سد رسید.

  اخبار بین المللی بخش آب
  1401/04/15