شنبه, 19 آذر 1401
عناوین خبری

جلسه هم اندیشی کارکنان دفتر حفاظت وبهره برداری دو استان همدان وبوشهر

کارکنان دفتر حفاظت وبهره برداری استانهای همدان وبوشهر به میزبانی شرکت آب منطقه ای همدان به بحث وگفتگو پرداختند.

  اخبار استانی بخش آب
  همدان
  1394/08/09