سه‌شنبه, 16 آذر 1400
مشروح خبر :: طرح ملی دانش آموزی نجات آب، گامی در راستای ترویج فرهنگ صحیح مصرف آب

در آیین امضای تفاهم نامه طرح ملی "داناب" مطرح شد؛

طرح ملی دانش آموزی نجات آب، گامی در راستای ترویج فرهنگ صحیح مصرف آب

تفاهم نامه طرح دانش آموزی نجات آب با عنوان «داناب» بین شرکت آب منطقه ای و اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی به امضا رسید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی، "احمد قندهاری"مدیرعامل شرکت آب منطقه ای در این مراسم با بیان اینکه طرح ملی دانش آموزی نجات آب (داناب) در کلیه مدارس استان و از جمله مقطع ابتدایی برای اولین بار و پایلوت کشوری اجرایی می شود، گفت: ما همواره بدنبال راهکاری برای رفع بحران آب هستیم که فرهنگ سازی در مورد مصرف صحیح آب بویژه در بین دانش آموزان از مهم ترین برنامه های آب منطقه ای بوده و خواهد بود.

سابقه ۱۱ ساله طرح داناب در کشور

قندهاری با اشاره به اینکه طرح ملی داناب یعنی طرح دانش آموزی نجات آب از ۱۱ سال پیش در کشور اجرایی می شود، گفت: امسال با توجه به شیوع ویروس کرونا امکان برگزاری جلسات آموزشی بصورت حضوری امکان پذیر نیست که در همین راستا اپلیکیشن سواد آبی بارگذاری شده و کلیه آموزش های این طرح در آن دیده شده است.

آموزش معلمان علاقمند به شرکت در طرح داناب بصورت مجازی و از طریق وبینار

وی با بیان اینکه مخاطبان اولیه ما در این طرح معلمان هستند، ادامه داد: آموزش و پرورش معلمانی که علاقمند به شرکت در این طرح هستند را معرفی می کند و این افراد آموزش های لازم را در مورد منابع آبی و مصرف آب به صورت مجازی و از طریق وبینار کسب می کنند و این اطلاعات را در مرحله بعد به دانش آموزان منتقل می کنند.

دانش آموزان کارت ناجی آب دریافت می کنند

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی با بیان اینکه این طرح یک پیش آزمون و یک پس آزمون دارد، گفت: در پیش آزمون معلمان از میزان اطلاعات دانش آموزان در مورد منابع آبی مطلع می شوند و در پس آزمون نیز بررسی می شود چه میزان سواد آبی دانش آموزان ارتقا یافته است. قندهاری با اشاره به برگزاری مسابقات مختلف در طول اجرای این طرح عنوان کرد: آثار دانش آموزان توسط کمیته داوری بررسی می شود و افراد برگزیده تشویق و کارت ناجی آب را دریافت می کنند و سایر دوستان خود را از وضعیت منابع آبی مطلع می کنند و آموزش های لازم را به آنها هم می دهند.

طرح گسترش سواد آبی برای دانش آموزان مقطع یازدهم

وی بـا اشـاره بـه اینکـه این دانـش آمـوزان در مقاطع بالاتر هـم بعنوان ناجـی آب این آموزش هـا را ادامه مـی دهنـد، گفـت: طـرح گسـترش سـواد آبـی بـرای مقطـع متوسـطه دوم (پایـه یازدهـم) هـم راسـتا بـا طـرح دانـاب اجرایـی مـی شـود. وی افـزود: در ایـن طـرح کتابـی بـا عنـوان انسـان و محیـط زیسـت ) فصـل اول کتـاب کـه آب سرچشـمه زندگـی ( نـام دارد در اختیـار دانـش آمـوزان قـرار مـی گیـرد تـا سـواد آبـی آنهـا افزایـش پیـدا کنـد. وی بـا اشـاره بـه شـعار محـوری ایـن طـرح در سـطح کشـور کـه ارزش اقتصـادی آب نامگـذاری شـده ،بیـان کـرد: آب بویـژه آب شـرب بـا هزینـه هنگفتی بـرای هم اسـتانی های مـا تامیـن مـی شـود کـه بایـد بـا فرهنـگ سـازی در مصـرف صحیـح آن تلاش کـرد. وی بـا بیـان اینکـه لینـک دانلـود از طریـق سـامانه شـاد در اختیار دانش آمـوزان قـرار داده خواهـد شـد،گفت: در دی مـاه برای معلمـان سـرگروه آموزشـی کتـاب انسـان و محیـط زیسـت وبینـاری برگـزار شـده و علاوه بـر ایـن بـرای دانـش آمـوزان مقطـع ابتدایی نیز مسـابقه نقاشـی با موضـوع ارزش آب برگـزار شـده اسـت.

کد خبر: 50543
  تاریخ خبر : 1399/12/12
  آخرین به‌روزرسانی : 1399/12/13
 مدیر روابط عمومی سایت
 218