شنبه, 9 اسفند 1399
مشروح خبر :: همکاری دو نماینده از شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در پروژه تدوین استانداردهای هیدرومتری

همکاری دو نماینده از شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در پروژه تدوین استانداردهای هیدرومتری

رئیس گروه تحقیقات کاربردی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت: پروژه تدوین استانداردهای هیدرومتری با هدف رفع نیاز مطالعات پایه منابع آب کشور، در دستور کار طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب کشور قرار گرفته است که از شرکت آب منطقه ای خراسان دو گروه تلفیق و بیلان و گروه تحقیقات کاربردی در تدوین نشریه 192-ن نقش داشتند.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، رضا براتی با اشاره به اینکه امروزه نقش و اهمیت ضوابط، معیارها، استانداردها و آثار اقتصادی ناشی از به کارگیری مناسب و مستمر آن ها در پیشرفت جوامع، تهیه و کاربرد آن ها را ضروری و اجتناب ناپذیر ساخته است، اظهار کرد: نظر به وسعت دامنه علوم و فنون در جهان امروز، تهیه ضوابط، معیارها و استانداردها در هر زمینه به مجامع فنی- تخصصی واگذار شده است.
وی افزود: با توجه به شرایط اقلیمی و محدودیت منابع آب در ایران، تهیه استاندارد در بخش آب و آبفا از اهیمت ویژه ای برخوردار بوده و از این رو طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب کشور برای نیل به این هدف، با مشخص کردن رشته های اصلی صنعت آب و آبفا اقدام به تشکیل مجامع علمی-تخصصی با عنوان کیمته های تخصصی کرده که نظارت بر تهیه این استانداردها را به عهده دارند.
براتی با اشاره به استانداردهای صنعت آب، گفت: استفاده از تخصص ها و تجارت کارشناسان و صاحب نظران شاغل در بخش عمومی و خصوصی، استفاده از منابع و ماخذ معتبر و استانداردهای بین المللی، بهره گیری از تجارب دستگاه های اجرایی، سازمان ها، نهادها، واحدهای صنعتی، واحدهای مطالعه، طراحی و ساخت، ایجاد هماهنگی در مراحل تهیه اجرا، بهره برداری و ارزشیابی طرح ها، پرهیز از دوباره کاری هاو اتلاف منابع مالی و غیر مالی کشور و توجه به اصول و موازین مورد عمل سازمان ملی استاندارد ایران و سایر موسسات معتبر تهیه کننده استاندارد جز مواردی است که استانداردها صنعت آب بر آن اساس تدوین می شود.
رئیس گروه تحقیقات کاربردی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی تصریح کرد: با توجه به نبود به روز رسانی مجموعه دستورالعمل ها و استانداردهای مرتبط با فعالیت های هیدرومتری و گذشت زمان قابل توجه از انتشار آخرین استانداردها در این زمینه، پروژه تدوین استانداردهای هیدرومتری با هدف رفع نیاز مطالعات پایه منابع آب کشور، در دستور کار طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب کشور قرار گرفته است.
وی افزود: در این راستا آگاهی از نظرات کارشناسان و صاحب نظرانی که فعالیت آن ها به نوعی در ارتباط با تهیه استانداردهای صنعت آب و آبفا است موجب خوشحالی خواهد بود.

کد خبر: 50350
  تاریخ خبر : 1399/12/04
  آخرین به‌روزرسانی : 1399/12/05
 کارشناس روابط عمومی
 29
  ثبت دیدگاه