دوشنبه, 30 مهر 1397
شبکه خبری آب ایران - مشروح خبر :: برای سازگاری با کم آبی راهی به جز کشت های جایگزین کم آب طلب نداریم